กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

05 พ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ ภาระด้านหนี้สินที่เป็นภาระหนัก รายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการชำระเงินงวด ซึ่งแนวปฏิบัติที่ออกมาจะช่วยให้สหกรณ์แต่ละแห่งสามารถที่จะประชุมกรรมการสหกรณ์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ที่จะเอื้อต่อการปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคล แต่ต้องไม่กระทบต่อเจ้าหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ เพราะบางสหกรณ์กู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อให้บริการสมาชิก แต่ละโครงการจะต้องมีงวดระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจน เช่น การขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 3-5 ปี หรือลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้สมาชิกชำระหนี้ เป็นต้น

นายวิศิษฐ์ กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือให้สหกรณ์สร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก ซึ่งปลายปี 63 กรมได้จัดเงินให้กับสหกรณ์ตั้งกลุ่มอาชีพผลิต หรือต่อยอดสินค้าเพิ่มราย ได้ให้กับกลุ่ม ทั้งส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรเข้าโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ซึ่งพบว่า หลายรายประสบผลสำเร็จ รวมถึงกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ยังมีเงินกองทุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องกู้ไปช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19

ทั้งนี้ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์เมื่อ 30 มี.ค. 2563 เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ประกอบด้วย

1. การถือหุ้นของสมาชิก กรณีข้อบังคับของสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนตามอัตราที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกหรือกำหนดให้สมาชิกหยุดถือหุ้นรายได้เดือนเป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณีจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หรือกรณีที่ข้อบังคับกำหนด ให้ต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นจำนวนที่แน่นอน ก็สามารถกำหนดหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว รวมถึงกรณีข้อบังคับสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นเพิ่มตามส่วนของเงินกู้โดยหักจากเงินกู้สมาชิก กำหนดให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการช่วยเหลือที่สหกรณ์กำหนด ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับชั่วคราวแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มโดยสมัครใจ

2. การผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก สหกรณ์อาจกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินหรือการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิด ตามแนวทางที่กรมกำหนดและตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สหกรณ์ โดยวิธีปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนผันชำระหนี้ ขยายเวลาพักชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยได้รับคำยินยอมจากผู้ค้ำประกัน รวมถึงการลดหรือยกเว้นค่าปรับให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงกระแสเงินสดในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สหกรณ์ที่ได้กู้ยืมมาเป็นทุนดำเนินการด้วย รวมถึงพิจารณาว่ามีระเบียบให้กระทำได้หรือไม่ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์ หรือกำหนดระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 

3. กรณีสหกรณ์ใดมีความจำเป็นต้องผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ รวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดภายหลังวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการฯ ต้องมีมติให้จัดทำเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก้สมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะ และมีกำหนดเวลาโครงการชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อไป


ที่มา : https://kaset1009.com/th


บทความที่เกี่ยวข้อง

สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที

อ่านบทความนี้

ชป. ระดมรับมือฤดูฝนปี 64 ย้ำทุกโครงการฯ บริหารน้ำให้สอดคล้อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางมาตรก

อ่านบทความนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 หนุนสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต พื้นที่เป้าหมาย 46 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้

อ่านบทความนี้