"วัตถุประสงค์"
"และเป้าหมายเกี่ยวกับโครงการ"

นิยาม

หมู่บ้านเป้าหมาย หมายถึง หมู่บ้าน หรือ พื้นที่เป้าหมาย
หรือ ชุมชนเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่
ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง

และคาดหมายได้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีศักยภาพและโอกาสในการจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีบริการได้ ภายใต้สภาพตลาดและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน หรือเรียกว่า “พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ” ภายใต้เงื่อนไข “ต้องสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คุณสมบัติความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ 30 Mbps/10 Mbps” ซึ่งพื้นที่การดำเนินการได้ถูกกำหนดโดยคณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ