สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

30 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ในปี 62 เพิ่มกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั้งรับการสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วย

ปัจจุบันการให้บริการข้อมูล Farmer ONE แบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 7 กลุ่ม
1. ปลูกพืช 
2. เลี้ยงสัตว์
3. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
5. ปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
7. ปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยเกษตรกรสามารถสืบค้นแบบจำแนกชนิดสินค้า เพื่อรับทราบจำนวนครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว แบบรายภาค รายจังหวัด ได้ 14 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ลำไย สับปะรดโรงงาน กาแฟ ยางพารา เงาะ มังคุด และทุเรียน รวมทั้งข่าวสารสำคัญทั่วไป เช่น ข้อมูลพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ

ล่าสุด จากการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ปลายมีนาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบพัฒนาการให้บริการ ซึ่งภายในปี 2564 จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมทอผ้าไหม และเกษตรกรชาวสวนยาง จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แบบ Real Time เพื่อฐานข้อมูลมีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งพัฒนาสู่มาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard) จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลรายบุคคลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ ด้วยยึดหลักกำหนดมาตรฐานตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (TH e-GIF) และแนวทางจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ ทั้งนี้ สศก. จะได้นำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนประกาศใช้ภายในปีนี้


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชป. ระดมรับมือฤดูฝนปี 64 ย้ำทุกโครงการฯ บริหารน้ำให้สอดคล้อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางมาตรก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแ

อ่านบทความนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 หนุนสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต พื้นที่เป้าหมาย 46 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้

อ่านบทความนี้