นำนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรมาใช้ลดต้นทุนการผลิต ตอบโจทย์เกษตร 4.0

08 ม.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นำนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรมาใช้ลดต้นทุนการผลิต ตอบโจทย์เกษตร 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือสยามคูโบต้า เปิดงาน Agri Forum และ KUBOTA Showcase 2018 ร่วมพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 พร้อมนำเครื่องจักรกลเกษตรจากญี่ปุ่นมาโชว์นวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตในไทย ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ณ จังหวัดพิษณุโลก

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ทิศทางภาคการเกษตรของไทยในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก และยังเผชิญกับประเด็นความท้าทายทั้งด้านเทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันทางการค้า และสังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการปฏิรูปภาคเกษตรไทยใน 4 ด้านหลักคือ 1. บุคลากรในภาคการเกษตร 2. พื้นที่/ทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐาน 3. สินค้า และ 4. R&D เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายมุ่งสู่การทำเกษตรแบบสมัยใหม่และมีความแม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงนำหลักตลาดนำการผลิตมาใช้ ด้วยการให้ความรู้ด้านการตลาดในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายผลผลิตเกษตรได้มากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่กรมฯ ต้องทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่ง 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักคือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน “Agri Forum และ KUBOTA Showcase 2018” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้ามาชมและเรียนรู้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรก้าวสู่การทำการเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องสร้างทักษะและกระบวนการทำการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักแทนที่การใช้แรงงานคน รวมถึงการทำเกษตรในอนาคตที่ต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทำงานแม่นยำ ช่วยลดต้นทุนและความสูญเสียในการผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรการเกษตรมากขึ้น
 
 
ด้านนายทะสุยะ มาเอะยาม่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและดูแลงานฝ่ายวิศวกรรม 1 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้นำการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Power of Precision Agriculture Innovation” หรือ “พลังแห่งความแม่นยำด้านนวัตกรรมเกษตร” ที่เกษตรกรมืออาชีพจะต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการภาคการเกษตร ทั้งปริมาณ ชนิดสินค้า และเวลา ที่ตลาดต้องการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพและรสชาติของผลผลิต พร้อมนำเสนอการจัดแสดงนิทรรศการ KUBOTA Showcase 2018 เพื่อนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) มาสาธิตการทำเกษตรครบวงจรในข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง เป็นการแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งข้าว พืชไร่ และพืชผัก ณ ลานปูนบริเวณด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง พบมีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แนะใช้โอกาสจากเอฟทีเอเป็นใบเบิกทางส่งสินค้าออกไปขาย หลังคู่ค้าลดภาษีนำเข้าให้ไทย ชี้ตล

อ่านบทความนี้

“วีรศักดิ์”นำทีมลงใต้ ชี้ช่อง“เกษตรกร-สหกรณ์”ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอบุกตลาดต่างประเทศ

“วีรศักดิ์”เตรียมนำทีมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แนะโอกาสการใช้ประโย

อ่านบทความนี้

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ VDO ชุด “ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ กรมการค้าภายใน” แนะนำเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ VDO ชุด "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ กรมการค้าภายใน" แนะนำเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th ซึ่งเป็นศูนย์รวมการซื้อขายออนไลน์ สินค้าจากผลิตผลและผล

อ่านบทความนี้