WMSC Application รู้ทันสถานการณ์น้ำ

21 พ.ย. 2561 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
WMSC Application รู้ทันสถานการณ์น้ำ

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับแสดงสถานการณ์น้ำประจำวันที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลไว้ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินผลและประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อเตรียมรับมือและบริหารน้ำใช้ของตัวเองได้อย่างทันต่อสถานการณ์

 โดย WMSC Application ได้มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้งานไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบทันสมัยใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตประกอบไปด้วยการทำงานใน 8 ส่วนหลักดังนี้

            1. หน้าแรก :รวบรวมข้อมูลในทุกหมวดหมู่ได้แก่รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันข้อมูลน้ำในอ่างข้อมูลน้ำฝนข้อมูลน้ำท่ากล้องติดตามสถานการณ์น้ำข้อมูลการเกษตรและกรมชลประทาน Social Network มาไว้ที่หน้านี้

            2. รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน :การรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันโดยจะแสดงข้อมูลเช่นสภาพภูมิอากาศสภาพฝนและปริมาณฝนสูงสุดรายภาคซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำ

             3.ข้อมูลน้ำในอ่าง :ตารางสรุปอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อแสดงปริมาณน้ำประจำวันของอ่างเก็บน้ำทั้ง 33 อ่างพร้อมด้วยแบบจำลองคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำเป็นต้น

            4. ข้อมูลน้ำฝน :ข้อมูลฝนรายวันของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคต่างๆและข้อมูลน้ำฝนอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยา

            5. ข้อมูลน้ำท่า :แสดงระดับน้ำและปริมาณน้ำในสถานีวัดน้ำต่างๆที่สำคัญในผังลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นปิงวังยมน่านรวมถึงผังลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน-ล่างโดยแสดงระดับน้ำและปริมาณน้ำในสถานีวัดน้ำเขื่อนกักเก็บน้ำเขื่อนทดน้ำและประตูระบายน้ำต่างๆที่สำคัญในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นต้น

            6. กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ :แสดงจุดที่ติดตั้งกล้อง CCTV เช่นเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

            7. ข้อมูลการเกษตร :แสดงผลการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักพืชอื่นๆและบ่อปลา-บ่อกุ้งโดยแยกเป็นในเขตชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางรายภาคและสรุปรายงานการเพาะปลูกพืชรายสำนักของสำนักชลประทานทั้ง 17 สำนัก

            8. กรมชลประทาน Social Network :สามารถเชื่อมต่อไปยังเฟซบุ๊กทวิตเตอร์และเว็บบอร์ดหรือติดต่อกับกรมชลประทานได้อัตโนมัติ

  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store ได้ฟรีโดยทำการค้นหาแอปพลิเคชั่น WMSC ได้จากช่องค้นหาด้านบนของ App Store จากนั้นทำการแตะเพื่อดาวน์โหลดหรือศึกษาคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่ www.wmsc.rid.go.th

 

ทั้งนี้แอปพลิเคชัน WMSC Application สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android

บทความที่เกี่ยวข้อง

พืชผัก-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทางเลือกเพิ่มมูลค่าในนาข้าวไม่เหมาะสม

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไข่ไก่ แล

อ่านบทความนี้

CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รร.สระบุรีวิทยาคม

CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค ส่งเสริมการเรียนการ

อ่านบทความนี้

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง พบมีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แนะใช้โอกาสจากเอฟทีเอเป็นใบเบิกทางส่งสินค้าออกไปขาย หลังคู่ค้าลดภาษีนำเข้าให้ไทย ชี้ตล

อ่านบทความนี้