เจดีย์วัดชัยมงคล

.จังหวัด.ร้อยเอ็ด
เจดีย์วัดชัยมงคล
เจดีย์วัดชัยมงคล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ตถ้งอยู่ถนน2136. อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่วิจิตร สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวิโรความสูง101 เมตร ยอดเป็นทองคำ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

รูปภาพเพิ่มเติม