กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกประสบภัย

28 ก.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ฟื้นฟูอาชีพสมาชิกประสบภัย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุถึงมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด วงเงินประมาณ 576 ล้านบาท (576.287 ล้านบาท) ให้สหกรณ์กู้ยืมได้สหกรณ์ละไม่เกิน 5 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ช่วยฟื้นฟูอาชีพให้กับสมาชิก

สมาชิกกู้ได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอาชีพทำการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย

อยู่ในเขตที่ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดจากกรณีอุทกภัย

ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ขยายเวลาชำระหนี้ให้สหกรณ์ที่มีหนี้เงินกู้กับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติและได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว ทำให้สหกรณ์ขาดรายได้ที่จะนำมาส่งชำระหนี้คืน กพส. โดยขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอย่างน้อย 1 ปี

หลังสำรวจความเสียหาย พบว่ามีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ 20 จังหวัด รวม 316 แห่ง สมาชิก 84,775 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.07 ล้านไร่

ปัจจุบัน สหกรณ์ได้รับเงินกู้แล้ว 10 สหกรณ์ ในพื้นที่ 2 จังหวัด รวมจำนวน 37.06 ล้านบาท มีสมาชิก 1,875 ราย คลอบคลุมพื้นที่ 27,322 ไร่ ได้แก่

จังหวัดพิษณุโลก 10 สหกรณ์ จำนวน 28.20 ล้านบาท

จังหวัดยโสธร 2 สหกรณ์ จำนวน 8.86 ล้านบาท

เดือนตุลาคม 2562 สหกรณ์แจ้งความต้องการเงินกู้ 15 สหกรณ์ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่

อำนาจเจริญ 8 สหกรณ์ 20.70 ล้านบาท สมาชิกได้รับผลกระทบ 1,211 ราย คลอบคลุมพื้นที่ 38,399 ไร่

เพชรบูรณ์ 3 สหกรณ์ 1.97 ล้านบาท สมาชิกได้รับผลกระทบ 99 ราย คลอบคลุมพื้นที่ 1,211 ไร่

ขอนแก่น 3 สหกรณ์ 15 ล้านบาท สมาชิกได้รับผลกระทบ 785 ราย คลอบคลุมพื้นที่ 8,433 ไร่

มุกดาหาร 1 สหกรณ์ 5 ล้านบาท สมาชิกได้รับผลกระทบ 300 ราย คลอบคลุมพื้นที่ 2,100 ไร่

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562) และคาดว่าจะมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์เพิ่มเติม

การช่วยเหลือตามหลักสหกรณ์ จะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยของตัวเองก่อนในลำดับแรก ดังนี้

  1. ใช้เงินจากทุนสาธารณประโยชน์ นำไปช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือเยียวยาในด้านอื่นๆ
  2. ลด/งด การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมทั้งขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการปกครอง มีแนวทางบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ด้านต่างๆ ดังนี้                                                                   

1. มาตรการงานทะเบียนและบัตร
​ขยายเวลาการขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)
สำนักทะเบียนกลาง (อธิบดีกรมการปกครอง/ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนกลาง) จัดทำประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประกาศเขตท้องที่ประสบภัยและขยายเวลาการขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน และการออกบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบัตรเดิมสูญหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
​การออกหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ขอความร่วมมือจังหวัดจัดทำแผนดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ

2. มาตรการเก็บดอกเบี้ยและขยายเวลาไถ่ถอน ช่วยเหลือผู้ใช้บริการโรงรับจำนำ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามขอความร่วมมือโรงรับจำนำเอกชน และสถานธนานุบาลของเทศบาลให้ดำเนินการ ดังนี้
    - ​การนับระยะเวลาที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยกว่า 4 เดือน มิให้นับรวมระยะเวลาที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ย เพราะเหตุประสบอุทกภัย
​    - ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในช่วงที่ประสบอุทกภัย ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำไปอีกระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (4 เดือน 30 วัน)

3. มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนค่าเช่านา กรมการปกครองได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดสำรวจพื้นที่ทำนา ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ หากพบว่าการทำนาในพื้นที่ใดเกิดความเสียหายให้คณะกรรมการการเช่านาเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก.ตำบล) ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาโดยทำความเข้าใจกับผู้เช่านา และกำหนดค่าเช่านาให้ลดลงตามส่วนแห่งความเสียหาย หรือ งดเก็บค่าเช่านา (มาตรา 42 แห่ง พรบ. การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2525)

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพ: mcot.net

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,104 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย) -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ (ติดต่อกันเป็นวันที่ 12) -มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2

อ่านบทความนี้

วิธีบล็อกผู้ส่ง และหยุดข้อความสแปม iMessage

1. ตั้งฟิลเตอร์ กรองคนที่ไม่รู้จัก โดยการเข้าไปตั้งค่า เลือก Message แล้วเลือก Filter Unknown Senders ซึ่งวิธีนี้ เป็นเพียงการ “กรอง” ชื่อคนไม่รู้จัก ไว้ในกล่องข้อความอีกกล่องหนึ่งเท่านั้น

อ่านบทความนี้

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"   เข้าชมทางเฟสบุ๊คด้านล่างนี้ https://

อ่านบทความนี้