ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประกาศขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

21 ส.ค. 2562 / กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประกาศขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประกาศขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรม
พิธีประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / การเสวนา เรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำไปสู่ความยั่งยืน / นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม / การแสดงและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ หนังใหญ่ ดนตรีลีซู โปงลาง รำมอญ หม้อน้ำดินเผาเกาะเกร็ด งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร เครื่องปั้นดินเผาด่านเกรียน เป็นต้น

กำหนดการ
๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนและรับเอกสารผู้เข้าร่วมงาน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - การแสดงเชิดหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - การอภิปราย หัวข้อเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำไปสู่ความยั่งยืน”
โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย ได้แก่ผศ.นิสิต อินทมาโน อาจารย์และนักกฎหมาย
ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ ผศ.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ อาจารย์และนักวิชาการ
นายอำไพ บุญรอด รองประธานคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน (โครงการดีเด่นฯ ปี ๒๕๖๒)
นางสาวสิริญา ปูเหล็ก เลขานุการสมาพันธุ์ลีซูนานาชาติแห่งประเทศไทย (โครงการดีเด่นฯ ปี ๒๕๖๒)
นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขมราฐ(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นฯ ปี ๒๕๖๒)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - การแสดงดนตรีลีซูกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู จังหวัดเชียงใหม่
๑๓.๓๐ น. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมเล็ก
๑๔.๐๐ น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน
- การแสดงโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
- อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการคัดเลือกภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ชมวีดิทัศน์ การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล ดังนี้
๑. ชุมชน/หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ แห่ง
๒. เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ คน
๓. โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ แห่ง
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๖ แห่ง
- รัฐมนตรีมอบนโยบายการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
- ประธาน/ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้รับรางวัลถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
- ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑๗.๐๐ น. - ปิดงาน
..............................................................................
หมายเหตุ : เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ชมการแสดงและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม บริเวณหน้าหอประชุมเล็ก และหน้าหอประชุมใหญ่
การแต่งกาย ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัต

อ่านบทความนี้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fashion Competition 2020

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fas

อ่านบทความนี้

บอร์ดโค้ดดิ้งตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุด เตรียมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัย สู่ยุคดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา

อ่านบทความนี้