การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)

20 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)

      เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมกับลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ “การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 พร้อมกับได้ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวของนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะทักษะด้านอาชีพ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น “ผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)” วิชาระบบเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และระบบส่งกำลังรถยนต์ รวมถึงเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้ม”ผู้สูงวัย”ของไทย พุ่ง!!

สศช. คาดประมาณประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 2563 เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ - 0.2 ต่อปี ซึ่งปี 2583 คาดประมาณว่า จะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.

อ่านบทความนี้

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านบทความนี้

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภูมิใจเสนอ คอนเสิร์ตครูดนตรี ในโครงการ "ร้อง รำ ทำเพลง"

👉 สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภูมิใจเสนอ คอนเสิร์ตครูดนตรี ในโครงการ "ร้อง รำ ทำเพลง"🎊 พบกับการแสดงดนตรีหลากหลาย จากศิลปิน ครูดนตรี และเยาวชนไทย อ

อ่านบทความนี้