สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

15 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

       เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นประธานการประชุม และนายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ.

       สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานฯ ที่ดำเนินการโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ ๒) โครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญ คือ เรื่อง การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแผนการศึกษาแห่งชาติกับนโยบาย/แผนระดับอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนแม่บทฯ นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติและให้เสนอ กกศ.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น อาทิ การปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. การเพิ่มข้อมูล/นโยบายที่เกี่ยวข้อง (ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป้าหมาย SDGs) การบังคับใช้ซึ่งจะเป็นปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดย สนผ.จะนำความเห็นของที่ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคา

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกำหนดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน สืบมรรคาซึ่งจะเปิดการแสดง ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม

อ่านบทความนี้

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่

อ่านบทความนี้

ไปรษณีย์ไทย ชูบริการ “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” ตอบโจทย์ยุค e-Commerce

ขยายเวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมมอบส่วนลดค่าส่งจัดหนักกว่า 70% สำหรับลูกค้า COD บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มศักยภาพการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (E

อ่านบทความนี้