สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

15 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

       เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นประธานการประชุม และนายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ.

       สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานฯ ที่ดำเนินการโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ ๒) โครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญ คือ เรื่อง การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแผนการศึกษาแห่งชาติกับนโยบาย/แผนระดับอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนแม่บทฯ นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติและให้เสนอ กกศ.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น อาทิ การปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. การเพิ่มข้อมูล/นโยบายที่เกี่ยวข้อง (ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป้าหมาย SDGs) การบังคับใช้ซึ่งจะเป็นปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดย สนผ.จะนำความเห็นของที่ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

"ปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่รับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 รอดได้ด้วย Digital Technology"

ความไม่เหมือนเดิมหลังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เริ่มต้นจากชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เราคิดว่า เรื่องโรคระบาดอาจเป็นเรื่องไกลตัว เราเห็นการแพร่ระบาดของโรคซาร์สและพบเจอกับวิกฤตต่างๆ อ

อ่านบทความนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ANTI - FAKE NEWS CENTER ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้เผยแพร่ ข้อเท็จจริง 2 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 เรื่อง โดยแบ่งได้ดังนี้ ข่าวปลอม เรื่อง ประเทศไทยปรับขึ้นราคาน้ำมัน โดย

อ่านบทความนี้

การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการป้องกันโควิด-19 ของแต่ละประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ ประเทศต้องมีมาตรการรองรับ ในการควบคุม และป้องกันโรค ซึ่งประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อควบค

อ่านบทความนี้