📣📣แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

23 ก.พ. 2564 / กระทรวงวัฒนธรรม
📣📣แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

📣📣แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย
:
๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
๑.๒ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
๑.๓ นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
๑.๔ นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)
:
๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่
๒.๑ นายอเนก นาวิกมูล
๒.๒ นางสาวอรสม สุทธิสาคร
:
๓.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่
๓.๑ นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
๓.๒ นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน)
๓.๓ นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
๓.๔ นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
๓.๕ นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
๓.๖ นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ผู้ติดเชื้อสะสม 26,241 ราย (เพิ่มขึ้น 79 ราย)  เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 14 ราย ติดเชื้อในประเทศ 65 ราย เสียชีวิตรวม 85 ราย&nb

อ่านบทความนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.พ. 3 ฉบับ ว่าด้วยการย้าย โอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม Post author

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เผยแพร่กฎ ก.พ. 3 ฉบับ ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง “ประเภททั่วไป ประเภท

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวข้อเรียกร้องให้เลื่อนวันสอบ TCAS

ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียกตัวเองว่า #Dek64 ออกมาเรียกร้องในสื่อสังคมออนไลน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และที่ประชุมอธิการบดีแห่

อ่านบทความนี้