การอบรสมัมนา ประวัติศาสตร์ชาติไทย

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
การอบรสมัมนา ประวัติศาสตร์ชาติไทย
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตร ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย) (ครั้งที่ ๒) ในหัวข้อประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนีสัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี พ.อ. จักริน จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารราบที่ ๒๕ และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการข้อมูล นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สถิติจังหวัด ข้าราชการส่วนกลางและภาคใต้ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง แ

อ่านบทความนี้

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน

สพอ.สากเหล็ก วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสากเหล็ก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จัง

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านของเราต้องดูแล

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นายภูมิทัศน์ พิศไทย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชรบ.และจิตอาสา ร่วมจัดจุดตรวจในชุมชนโคร

อ่านบทความนี้