การอบรสมัมนา ประวัติศาสตร์ชาติไทย

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
การอบรสมัมนา ประวัติศาสตร์ชาติไทย
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตร ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย) (ครั้งที่ ๒) ในหัวข้อประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนีสัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี พ.อ. จักริน จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารราบที่ ๒๕ และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล นายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการข้อมูล นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สถิติจังหวัด ข้าราชการส่วนกลางและภาคใต้ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้