สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนางประไพพิศ อินทศร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง " ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย (ครั้งที่ ๒) โดยมีนายภุชพงศ์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมวรวนาหัวหินโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้