ข้อปฏิบัติเมื่อผุ้ป่วยโควิด19

19 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อปฏิบัติเมื่อผุ้ป่วยโควิด19
ข้อปฏิบัติเมื่อผุ้ป่วยโควิด19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม

๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน
๒. สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น ทรัพย์สินมีค่า
๓. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก
๔. ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พัก
๕. ห้ามยัาย สลับ หรือแลกเตียง
๖. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
๗. ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง
๘. งดรับประทานอาหารร่วมกัน
๙. ร่วมกันทำความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก
๑๐. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันทีที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครม. เห็นชอบขยายเวลาการตรวจโควิด-19 และการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ถึง 16 มิ.ย. 64 จากเดิม 16 เม.ย. 64

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อมีสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 64 จากนั้นจะจั

อ่านบทความนี้

เรื่องแจ้งจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

เรื่องแจ้งจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) วันที่ 9 เมษายน 2564 วันนี้มีรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 8 คัน ให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ให้บริการ

อ่านบทความนี้

สังเกตอาการโควิด-19 ระลอกใหม่ ปลอดภัยไว้ก่อน

อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการระบาดระลอกนี้ ไม่ค่อยมีอาการ แต่อาการที่พบมากขึ้น คือ ตาแดง มีผื่น ให้สังเกตอาการ หากพบอาการดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาว หากเ

อ่านบทความนี้