กรมอนามัย เดินหน้าทำมาตรการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดเสี่ยงแพร่โรค

26 พ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอนามัย เดินหน้าทำมาตรการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดเสี่ยงแพร่โรค

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ช่วงต้นปี 2561 ว่าด้วยการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิ ของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหาร ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก โดยมีการควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขายให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่ผ่านมาราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินงานตรวจแนะนำ ร้านอาหาร จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร เพื่อสร้างความร่วมมือกันในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากร ให้ความรู้และให้คำแนะนำมาโดยตลอด พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ ภาคเอกชน สถาบันที่มีความรู้ มีความชำนาญดำเนินการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารได้อีก โดยมีเป้าหมายในช่วง 3 ปีคือ ตั้งแต่ปี 2561-2563 ให้มีจำนวนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารที่เข้าข่ายผ่านการอบรม 5 แสนราย นับเป็นความท้าทายของกรมอนามัยที่ต้องเร่งดำเนินการและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหากพบหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ ไม่ดำเนินการเข้ารับการอบรมดังกล่าวภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 68 ฝ่าฝืนกฎกระทรวงมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

หน่วยงานที่ประสงค์ขอความเห็นชอบ เป็นหน่วยงานจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สามารถติดต่อได้ที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ส่วนผู้ประกอบกิจการ หรือผู้สัมผัสจำหน่ายอาหารใดที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม สามารถแสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานเขต จังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2590 4178 หรือ http://foodsan.anamai.moph.go.th

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติกรอบการเจรจาตั้งศูนย์อาเซียน จัดการโรคอุบัติใหม่ในไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบการเจรจาและข้อเสนอของไทยเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยศูนย์นี้เป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรค

อ่านบทความนี้

รอบโลก COVID-19

 รอบโลก COVID-19มาเลเซีย : ส่งกลับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมอยู่ในสถานกักกันของ สตม. จำนวน 960 คน กลับประเทศ ภายใน 5 พ.ย.63 จะตรวจสอบโรค COVID-19 ก่อนออกจากมาเลเซีย และต้องถูกควบคุมโรคเมื่อถึง

อ่านบทความนี้

สะดวกทันใจ สิทธิบัตรทองใช้ "บัตร ปชช." ใบเดียว

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ในปัจจุบัน ไม่ต้องใช้บัตรทองแล้ว ให้ใช้เพียง "บัตรประจำตัวประชาชน" เพียงใบเดียว ยื่นที่หน่วยบริการตามสิทธิของท่าน   ก่อนไปใช้สิทธิรักษาพยาบา

อ่านบทความนี้