ประกาศจังหวัดน่าน งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ 8 เมษายน - 19 เมษายน 2563

09 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศจังหวัดน่าน งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ 8 เมษายน - 19 เมษายน 2563

นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นน 0017.3/ว1734  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ฉบับที่ 6 ตามประกาศของจังหวัดน่าน ลงวันที่ 8 เมษายน 2563  ถึงรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และจังหวัดน่านได้มีการประกาศกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันพบว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 2,258 คน เสียชีวิต จำนวน 27 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563)

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหา และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคโควิด 19ของจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรมการมั่วสุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2554 ข้อ 7 (1) ข้อ 2 และข้อ5 ของข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งให้สถานที่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดน่าน ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดอนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อสาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากผู้ใดฝ้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่กินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั่งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 18.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ข้อมูล: region3

ภาพ: chiangmainews

บทความที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 เป็นต้นไป ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่

อ่านบทความนี้

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563 ตามคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1063/2563เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องถิ่นตรังโดย

อ่านบทความนี้

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้      &n

อ่านบทความนี้