"เชียงใหม่" ประกาศงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 10-20 เม.ย.63

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
"เชียงใหม่" ประกาศงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 10-20 เม.ย.63

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ารการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารรชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตเชียงใหม่ที่ 11/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแฮลกออล์ทุกชนิดตามที่คณะกรรมการโรคติต่อจังหวัตเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฎว่าสถานการณ์การแพร่ระนดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้นแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องดังนั้น

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พศ 2558 และข้อ 2(7) และข้อ 3(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชคารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563

 จึงมีคำสั่ง ให้สถานที่จำหน่ายสินค้ทั้งปลึกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริวณ จำหนำยสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดอนึ่ง การตำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ 2548จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกรองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามาตรา 16ของพระราชกำหนดดังกล่าวผู้ใดฝฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา แห่พระราชบัญญัดีโรคติดต่อ พศ.2558หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ข้อมูล: bangkokbiznews

ภาพ: springnews

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจังหวัดน่าน งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ 8 เมษายน - 19 เมษายน 2563

นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นน 0017.3/ว1734  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

อ่านบทความนี้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 เป็นต้นไป ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่

อ่านบทความนี้

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563 ตามคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1063/2563เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องถิ่นตรังโดย

อ่านบทความนี้