จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 3592/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 3592/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 3592/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมครั้งที่ 17/2536 จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

(1) ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2557 ทุกประเภท

กรณีโรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถพักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ แจ่งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพัก ให้อำเภอทราบ หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ

กรณีโรงแรมใดประสงค์จะเปิดดำเนินกิจการตามความจำเป็น ให้ทำแผนการปฏิบัติพร้อมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แล้วเสนอผ่านนายอำเภอในพื้นที่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มีมติอนุญาตเสียก่อน จึงให้เปิดดำเนินกิจการตามแผนได้

(2) โรงแรมที่ได้รับยกเว้นให้เปิดบริการได้ตามข้อ (1) จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิดที่บุคคลที่อยู่ในโรงแรมต้องสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

ให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าพัก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือ ในห้องพักทุกห้อง ตลอดระยะเวลาที่มีผู้เข้าพัก

ให้มีการวัดไข้ และมีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือสำหรับบุคคลทุกคน ก่อนเข้าภายในอาคารโรงแรม

ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือ บริเวณทางเข้าอาคารโรงแรม ห้องน้ำ จุดให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ

ให้เจ้าหน้าที่ในโรงแรม เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

ห้ามมีการชุมนุมกันในโรงแรม เกินกว่า 2 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านประกาศคำสั่งฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ภาพ: Matichon

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจังหวัดน่าน งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ 8 เมษายน - 19 เมษายน 2563

นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นน 0017.3/ว1734  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

อ่านบทความนี้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 เป็นต้นไป ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่

อ่านบทความนี้

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563 ตามคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1063/2563เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องถิ่นตรังโดย

อ่านบทความนี้