กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่า 77 จังหวัด กักตัว 158 คน

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่า 77 จังหวัด กักตัว 158 คน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือโทรสาร ในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนว่ามีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยจำนวน 158 คน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่มิได้เข้ากักกันตัวตามมาตรการที่กำหนดนั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัว ภายในวันเสาร์ที่ 4 เม.ย.2563 เวลา 18.00น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (จุด EOC) หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดใดได้รับรายงานตัวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.นำตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ณ สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด (Local Quarantine)

2.กักกันตัวผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สัมผัสบุคคล ตามข้อ 1 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กรณีการเช่าอาคารของภาคเอกชน เช่น โรงแรม หรือสถานที่อื่น หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่กักกัน หรือโรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่นเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 โดยขอให้กำหนดสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ระหว่างกักกันให้ดำรงชีพได้

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ ที่ทำก

อ่านบทความนี้

กรมควบคุมโรค เผยสถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

กรมควบคุมโรคเผยสถานที่ชุมนุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (สรุป ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563) กรุงเทพมหานคร สนามมวยลุมพินี (วันที่6-8มีนาคม 2563) สนามมวยราชดำเนิน (ว

อ่านบทความนี้

กรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างช่วงเวลา 00.01-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 5 โดยมีใจความระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื

อ่านบทความนี้