กรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างช่วงเวลา 00.01-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 63

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างช่วงเวลา 00.01-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 5

โดยมีใจความระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมคนหรือชุมนุมของประชาชนในสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาด ขยายไปในวงกว้าง แต่เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ อย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548  ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ให้ยกเลิกข้อ 1 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 2.ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 2.1 ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่อยู่ในคูหารถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม(ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.01 นถึง 24.00 น.และเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะ ผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นยกเว้นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินและโรงอาหารในโรงพยาบาลสามารถจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารได้)

 2.2 ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อให้ปิดตั้งแต่เวลา 00.01 น.ถึง 05.00 น.

2.3 สวนสาธารณะทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน

ทั้งนี้สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดและข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา: เดลินิวส์

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ ที่ทำก

อ่านบทความนี้

กรมควบคุมโรค เผยสถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

กรมควบคุมโรคเผยสถานที่ชุมนุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (สรุป ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563) กรุงเทพมหานคร สนามมวยลุมพินี (วันที่6-8มีนาคม 2563) สนามมวยราชดำเนิน (ว

อ่านบทความนี้

ประกาศเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 357/2563 เรื่องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ปี 2563 โดยระบุว่า ตา

อ่านบทความนี้