ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนจำนวน 24 รายการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขาย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดให้เจลล้างมือต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 153/2563 เรื่อง เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 รวม 24 รายการ จึงได้นำสนอที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ได้มีมติ ให้ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศแจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนจำนวน 24 รายการ ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อเครื่องสำอางได้ตามรายละเอียดด้านล่าง หากประสงค์จะคืน ให้ส่งคืนกับผู้ที่ตนซื้อมา หรือ ส่งคืนผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่วนผู้ที่มีไว้เพื่อขายให้รวบรวมส่งคืนผู้ที่ตนซื้อมา หรือผู้ผลิต ผู้นำเข้า

ข้อมูล: ไทยพับลิก้า

อ่านฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจังหวัดน่าน งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่ 8 เมษายน - 19 เมษายน 2563

นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นน 0017.3/ว1734  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

อ่านบทความนี้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 เป็นต้นไป ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่

อ่านบทความนี้

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563

จังหวัดตรัง ประกาศปิดเมือง มีผล 10 - 30 เมษายน 2563 ตามคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1063/2563เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องถิ่นตรังโดย

อ่านบทความนี้