ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนจำนวน 24 รายการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขาย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดให้เจลล้างมือต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 153/2563 เรื่อง เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 รวม 24 รายการ จึงได้นำสนอที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ได้มีมติ ให้ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศแจ้งรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนจำนวน 24 รายการ ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อเครื่องสำอางได้ตามรายละเอียดด้านล่าง หากประสงค์จะคืน ให้ส่งคืนกับผู้ที่ตนซื้อมา หรือ ส่งคืนผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่วนผู้ที่มีไว้เพื่อขายให้รวบรวมส่งคืนผู้ที่ตนซื้อมา หรือผู้ผลิต ผู้นำเข้า

ข้อมูล: ไทยพับลิก้า

อ่านฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

บทความที่เกี่ยวข้อง

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศบุคลากรศาลปกครอง ห้ามเดินทางไป 11 ประเทศเสี่ยง 'โควิด-19'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ความว่า ประกาศ ก.บ.ศป.

อ่านบทความนี้