ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

แม้ยังยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว แต่ได้มีมาตรการสำคัญที่จะช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเราได้สรุปประเด็นที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป

ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตามที่กำหนดไปก่อนหน้านี้

ปิดการให้บริการสถานที่เสี่ยง ซึ่งมีคนจำนวนมาก เช่น
- สนามมวย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น (ทุกจังหวัด)
- ผับ สถานบริการ สปา สถานบันเทิง สถานที่แสดงมหรสพ (กทม.และปริมณฑล)
- แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ห้างสรรพสินค้า ตลาด พิพิธภัณฑสถาน จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

ปิดการใช้ยานพาหนะเข้าประเทศทั้งทาง บก เรือ อากาศ
- ยกเว้นผู้มีเหตุจำเป็นตามข้อกำหนด

ห้ามกักตุนสินค้าประเภทยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม และสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค

ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมมั่วสุม

ห้ามเสนอข่าวเท็จ ข่าวที่อาจทำให้เข้าใจผิด หรือทำให้หวาดกลัว

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ออกจากบ้าน ยกเว้นมีความจำเป็น เช่น พบแพทย์ ขึ้นศาล โดยแบ่งกลุ่มเสี่ยง เป็น 3 กลุ่มดังนี้:
- ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมมอง โรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้
- เด็กเล็กกว่า 5 ปีลงมา

ในส่วนของการเดินทาง ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด แต่หากจำเป็น ต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการของทางรัฐ เพื่อการติดตามอาการหรือกักกันตัว

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิกลิงก์

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศบุคลากรศาลปกครอง ห้ามเดินทางไป 11 ประเทศเสี่ยง 'โควิด-19'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ความว่า ประกาศ ก.บ.ศป.

อ่านบทความนี้