ครม.มีมติให้ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 63

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครม.มีมติให้ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 63

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศเรื่อง ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2563 ดังนี้

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าโดยที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)ออกไปก่อน เพื่อลดการเดินทาง เคลื่อนย้าย และรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อันจะเป็นการช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้
 
๑. ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ -๑๕ เมษายน ๒๕อต) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายโดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๒. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการเลื่อนวันหยุดราชการดังกล่าวในข้อ ๑. และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีด้วย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศบุคลากรศาลปกครอง ห้ามเดินทางไป 11 ประเทศเสี่ยง 'โควิด-19'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ความว่า ประกาศ ก.บ.ศป.

อ่านบทความนี้