มาตรการช่วยเหลือของกองทุนประกันสังคม

04 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการช่วยเหลือของกองทุนประกันสังคม
 • กรณีนายจ้างเลิกจ้าง (ทั้งหมด/ บางส่วน) หรือ ปิดกิจการ
  ลูกจ้างได้เงินชดเชยจากนายจ้างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน และรับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง จนกว่าจะได้งานใหม่ แต่ไม่เกิน 200 วัน
 • กรณีสถานประกอบกิจการถูกรัฐสั่งหยุดประกอบกิจการเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (โควิด 19)
  กองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง จนกว่าจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง แต่ไม่เกิน 90 วัน (หากสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 90 วัน กระทรวงแรงงานจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป)
 • กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือกักตัว
  กองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง จนกว่าจะกลับมาทำงานได้ แต่ไม่เกิน 90 วัน
 • กรณีผู้ประกันตนอิสระในมาตรา 39 มาตรา 40 และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  สามารถขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยการขาดรายได้ 5,000 บาท (3 เดือน) จากกระทรวงการคลัง
 • กรณีสถานประกอบการที่การประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบ
  กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 500,000 คน ในกลุ่มกิจการโรงแรม การขนส่งผู้โดยสาร และท่องเที่ยว

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บขส. และรถร่วม แจ้งงดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทางสายยาวที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร จนกว่าสถานการณ์ระบาด COVID - 19 กลับสู่ภาวะปกติ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบ

อ่านบทความนี้

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้