ลอยกระทงวันวาน

.จังหวัด.สงขลา
ลอยกระทงวันวาน
บ้านลานไทรร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงโดยมีรูปแบบการแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย ชาวบ้านในหมู่บ้านและผู้มาร่วมกิจกรรมจะพร้อมใจกันแต่งชุดไทยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมจัดทุกปีในวันลอยกระทง บริเวณฝายชะลอน้ำบ้านลานไทร

รูปภาพเพิ่มเติม