“ให้สัญชาติไทย” ต้องรัดกุม ตรวจสอบได้ ถูกกฎหมาย

07 ต.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ให้สัญชาติไทย” ต้องรัดกุม ตรวจสอบได้ ถูกกฎหมาย

ประเด็นที่ปรากฏทางสื่อเรื่องการได้สัญชาติไทยอย่างไม่ถูกกฎหมายของคนต่างด้าว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง แจ้งว่า การพิจารณาเรื่องให้สัญชาติและการตรวจสอบการขอสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีขั้นตอนและกระบวนงานตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รัดกุม ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติในหลายระดับชั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย

การขอสัญชาติไทย จำแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ (ไม่ได้เกิดในประเทศไทย) จะมีช่องทางในการขอสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและการขอถือสัญชาติไทยตามสามีไทย โดยเริ่มยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ตามภูมิลำเนา) ซึ่งมีคณะทำงานระดับจังหวัดตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท (กรณีขอแปลงสัญชาติไทย) เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป

2. คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เช่น กรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติไทยเพราะประกาศของคณะปฏิวัติ เมื่อปี พ.ศ.2515 จะต้องมีการยื่นคำขอต่อนายอำเภอ
    - เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอจะอนุมัติ และส่งคำร้องมายังสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
    - เมื่อพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องก็จะกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งอำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอ มาดำเนินการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป
    - หรือกรณีการขอสัญชาติไทยให้แก่บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนด โดยจะต้องยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อ
    - และถ้าผู้ขอมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องส่งคำร้องพร้อมหลักฐานไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วน จึงจะพิจารณาอนุมัติและส่งคำร้องไปยังกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบในขั้นสุดท้าย แล้วจึงกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งจังหวัด อำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป

กรมการปกครอง ยืนยันว่า การได้มาซึ่งสัญชาติไทย มีกระบวนการในตรวจสอบคุณสมบัติในหลายระดับชั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมและป้องกันการกระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไท

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทย ติดต่อ สายด่วนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 1548

ที่มา: ข่าวจริงประเทศไทย

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ANTI - FAKE NEWS CENTER ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้เผยแพร่ ข้อเท็จจริง 2 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เรื่อง โดยแบ่งได้ดังนี้ ข่าวปลอม 1 เรื่อง เรื่อง มันเทศญี่ปุ่นต้มน้ํา

อ่านบทความนี้

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,104 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย) -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ (ติดต่อกันเป็นวันที่ 12) -มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2

อ่านบทความนี้

วิธีบล็อกผู้ส่ง และหยุดข้อความสแปม iMessage

1. ตั้งฟิลเตอร์ กรองคนที่ไม่รู้จัก โดยการเข้าไปตั้งค่า เลือก Message แล้วเลือก Filter Unknown Senders ซึ่งวิธีนี้ เป็นเพียงการ “กรอง” ชื่อคนไม่รู้จัก ไว้ในกล่องข้อความอีกกล่องหนึ่งเท่านั้น

อ่านบทความนี้