นศ.เทคนิคสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโค้ด (Coding) สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจ “งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” สร้างรายได้

02 ต.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
นศ.เทคนิคสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโค้ด (Coding) สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจ “งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” สร้างรายได้

        ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นทักษะภาษาที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ทันกับโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

        โดยปัจจุบัน ทุกเทคโนโลยีล้วนเกิดจากการเขียนภาษาโค้ดดิ้งทั้งนั้น ซึ่งภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่ละขั้นตอนใน การเขียนโค้ดดิ้งจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบความคิดต่าง ๆ แบ่งเป็นส่วน ๆ จากนั้นก็นำมาพัฒนาปรับปรุงและวิเคราะห์จนสามารถควบคุมหรือสร้างสิ่งของต่าง ๆ ได้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาคิดค้นผลงานที่มีนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีผนวกกับความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยกตัวอย่าง ธุรกิจ งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นในโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        นายภาคภูมิ ทำนา นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่า เนื่องจากปัจจุบันการผลิตมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากกว่าในอดีต เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาทำให้กระบวนการผลิต มีความแม่นยำ เที่ยงตรง สามารถทำงานที่ซับซ้อน และทำงานซ้ำ ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้ผลผลิตจำนวนมาก จึงได้นำความรู้ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานมาประยุกต์ใช้ในการแกะสลักงานไม้ ที่แต่เดิมต้องแกะสลักงานไม้ด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน และไม่สามารถแกะงานที่มีความซับซ้อนได้ โดยการแกะสลักงานไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เริ่มจากการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ซึ่งคือการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด ลายเส้น รูปแบบของชิ้นงาน จากนั้นเป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ ภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) ด้วยโปรแกรม CAM (Computer Aided Manufacturing) ซึ่งคือ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต โดยการสร้างเส้นทางการทำงานของเครื่องมือตัด (Tool Path) เป็นภาษา Coding คือ การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนเครื่องมือตัด เป็นต้น จากนั้นเป็นการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Milling โดยทำการโหลดเข้าเครื่องจักร CNC เพื่อทำการกัด และแกะสลักชิ้นงานตามโปรแกรม Coding ก็จะได้ผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้

        โดยขั้นตอนสุดท้าย คือ การขัดแต่งชิ้นงาน ทำสี เคลือบเงาและบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยงานแกะสลักไม้นี้ จะใช้ไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ ไม้ประดู่ ไม้พะยอม ไม้มะค่า เพราะไม้เหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นไม้เนื้อแน่น มีสีน้ำตาลสวย เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแต่สม่ำเสมอ แข็งแรง หนัก และทนทานไม่แตกบิ่นง่าย เมื่อลงสีย้อมไม้และเคลือบเงาด้วยแลกเกอร์จะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม

        นายภาคภูมิ เล่าต่อไปอีกว่า ปัจจุบันงานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายได้เฉลี่ย 5 ชิ้นงานต่อเดือน ซึ่งเป็นยอดสั่งซื้อที่ไม่มากนัก เพราะเพิ่งเปิดธุรกิจมาไม่นานนี้ แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่มีความพึงพอใจในสินค้ามากและกลับมาสั่งซื้อซ้ำ เพราะเป็นสินค้าที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตแทนแรงงานคน ทำให้ประหยัดเวลา ได้รับชิ้นงานได้รวดเร็วทันใจ และสามารถสั่งซื้อในคราวเดียวกันได้เป็น จำนวนมาก รวมทั้งชิ้นงานมีความสวยงาม ละเอียด ประณีต และคงทน ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และที่สำคัญมีราคาที่ถูกกว่างานแกะสลักไม้ในท้องตลาดมาก โดยงานแกะสลักไม้นี้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก อาทิ รูปรัชกาลที่ 9 รูปพญาครุฑ รูปพระพุทธรูป รูปหลวงพ่อ รูปพระวิษณุกรรม และงานแกะสลัก 3 มิติอื่น ๆ เป็นต้น

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,104 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย) -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ (ติดต่อกันเป็นวันที่ 12) -มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2

อ่านบทความนี้

วิธีบล็อกผู้ส่ง และหยุดข้อความสแปม iMessage

1. ตั้งฟิลเตอร์ กรองคนที่ไม่รู้จัก โดยการเข้าไปตั้งค่า เลือก Message แล้วเลือก Filter Unknown Senders ซึ่งวิธีนี้ เป็นเพียงการ “กรอง” ชื่อคนไม่รู้จัก ไว้ในกล่องข้อความอีกกล่องหนึ่งเท่านั้น

อ่านบทความนี้

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"   เข้าชมทางเฟสบุ๊คด้านล่างนี้ https://

อ่านบทความนี้