เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562

16 ส.ค. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562

       นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ. ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสพฐ 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้
          1. การรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
          3. การแจ้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          4. ผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
          5. โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
          6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (big data)
          7. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นต้น

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัต

อ่านบทความนี้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fashion Competition 2020

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fas

อ่านบทความนี้

บอร์ดโค้ดดิ้งตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุด เตรียมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัย สู่ยุคดิจิทัล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา

อ่านบทความนี้