สงขลาประกาศปิดเมือง 6 - 30 เม.ย. 63 ควบคุมโควิด-19

08 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สงขลาประกาศปิดเมือง 6 - 30 เม.ย. 63 ควบคุมโควิด-19

สงขลาประกาศปิดเมือง 6 - 30 เม.ย. 63 ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ข้ามจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เกษตร แก๊สหุงต้ม เครื่องมือการแพทย์ ขนส่งเงิน วัสดุก่อสร้าง สิ่งพิมพ์ ไปรษณีย์ ส่วนพนักงานให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรอง พร้อมแสดงบัตร คนทั่วไปขออนุญาตนายอำเภอท้องที่

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) มาอย่างต่อเนื่อง แล้วนั้น ในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ให้ยุติลงโดยเร็ว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ประกอบข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงออกคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาทางบกและทางน้ำเว้นแต่เพื่อ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทําให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จําเป็น สินค้า อุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้มน้ํามันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่นยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์วัสดุ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะเพื่อการขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบํารุงยานพาหนะ เพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ข้อ 2 หากบุคคลใดตามข้อ 1 มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดสงขลากรณีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานบริษัท หรือลูกจ้างของบริษัท ให้หัวหน้าของหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่มี ความจําเป็นเดินทางเข้า-ออก พร้อมบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวพนักงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ประจํา จุดตรวจใช้ในการพิจารณา ให้เดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดสงขลาได้

ข้อ 3 หากบุคคลใดตามข้อ 1 มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดสงขลากรณีเป็นบุคคลทั่วไปให้ขออนุญาตต่อนายอําเภอท้องที่ที่ตั้งของจุดตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจําจุดตรวจ คนแบบฟอร์ม 1 ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้บุคคลตามข้อยกเว้นในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 อยู่ภายได้บังคับของข้อกําหนดจึงออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด โดยการอนุญาตให้บุคคลเดินทาง เข้า - ออกพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น ให้เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจจัดทําบัญชีควบคุมการเดินทางเป็นประจํา ทุกวันตามแบบฟอร์ม 2 ท้ายประกาศนี้ และให้นําส่งให้นายอําเภอประจําท้องที่ที่จุดตรงนั้นตั้งอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐาน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณี ใช้สิทธิได้แย้ง ตามมาตรา 30วรรคสอง (ค) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูล: isranews

อ่านประกาศฉบับเต็ม : คลิกลิงก์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ ที่ทำก

อ่านบทความนี้

กรมควบคุมโรค เผยสถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

กรมควบคุมโรคเผยสถานที่ชุมนุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (สรุป ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563) กรุงเทพมหานคร สนามมวยลุมพินี (วันที่6-8มีนาคม 2563) สนามมวยราชดำเนิน (ว

อ่านบทความนี้

กรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างช่วงเวลา 00.01-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 5 โดยมีใจความระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื

อ่านบทความนี้