FonLuang+ ฝนหลวงพลัส

21 พ.ย. 2561 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
FonLuang+ ฝนหลวงพลัส

รัฐบาลได้ผลักดันและขับเคลื่อนโครงการด้านการเกษตร เพื่อต่อยอดและช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรยุคใหม่ในโครงการ Smart Farmer รวมถึงการผลักดันประเทศไปสู่การเป็นยุคดิจิทัล 4.0 มากขึ้นด้วยโครงการเน็ตประชารัฐที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง

 ทำให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อสนองตอบการทำเกษตรยุคใหม่ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรในการทำงานยุคดิจิทัล ซึ่งเน็ตประชารัฐ จะมาแนะนำ Apps เพื่อการเกษตร ที่จะช่วยให้เกษตรรุ่นใหม่สามารถทำงานได้ง่ายและสมาร์ทมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุคของการเป็น Smart Farmer

      จากปัญหาด้านภัยแล้งที่จะส่งผลต่อการทำการเกษตร จึงทำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแอปพลิเคชันฝนหลวงพลัส (FonLuang+) โดยมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา และนำเสนอการจัดการด้านทรัพยากรน้ำให้คนไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ด้วยการรายงานด้านสภาพอากาศ รวมถึงพื้นที่ที่มีฝนตกให้สอดคล้องกับโครงการฝนหลวง แอปพลิเคชัน FonLuang+ จึงเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถรับรู้ถึงปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ทุกคนมีสิทธิ์จะรับรู้ได้ ผ่านขั้นตอน ดังนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "FonLuang+"
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกในเมนูหลักจะปรากฏอุณหภูมิของสภาพอากาศในวันนั้น โดยที่เมนูมุมซ้ายบนเมื่อคลิกแล้วจะเป็นการดูรายงานสภาพอากาศของแต่ละจังหวัดที่จะรายงานถึงความชื้นสัมพัทธ์ และทิศทางลมควบคู่ โดยที่มุมบนขวาจะเป็นปุ่ม refresh ที่ระบบจะอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 
  3. กลับมาที่หน้าหลักจะพบแถบเมนูด้านล่างจะเป็นหมวดหมู่ โดย 4 เมนูแรก ไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศ พื้นที่ฝนตก ทำฝน และน้ำเขื่อน จะมีการรายงานอัพเดทสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำเป็นหลัก โดยมีแถบสีบ่งบอกปริมาณน้ำในจุดต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้ล่วงรู้ถึงปริมาณน้ำ
  4. ส่วนเมนูข้อมูล หรือข้อมูลฝนหลวงนั้นจะนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมถึงประวัติความเป็นมาของ “โครงการฝนหลวง” เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ใช้งานได้รับรู้

 ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวจึงนับเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้กับโครงการฝนหลวง เพื่อทำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับรู้ และเรียนรู้สถานการณ์น้ำ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับคนไทยทุกคนด้วย

แอปพลิเคชัน Fonluang+สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android

 สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

พืชผัก-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทางเลือกเพิ่มมูลค่าในนาข้าวไม่เหมาะสม

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไข่ไก่ แล

อ่านบทความนี้

CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รร.สระบุรีวิทยาคม

CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค ส่งเสริมการเรียนการ

อ่านบทความนี้

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง พบมีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แนะใช้โอกาสจากเอฟทีเอเป็นใบเบิกทางส่งสินค้าออกไปขาย หลังคู่ค้าลดภาษีนำเข้าให้ไทย ชี้ตล

อ่านบทความนี้