ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชันเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ


โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” นี้อย่างละเอียด การที่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทุกประการ
“เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”เป็นแอปพลิเคชัน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร และติดตามข้อมูลในโครงการเน็ตประชารัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ1.คุณสมบัติในการใช้งาน ให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย เช่น
1.1 โพสต์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชน
1.2 ติดตามข้อมูลข่าวสาร-ประกาศจากทางภาครัฐ
1.3 เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านดิจิทัลผ่านเมนู “องค์ความรู้”
1.4 เป็นช่องทางในการติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในประเทศไทย
1.5 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากทางโครงการเน็ตประชารัฐ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.6 แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.7 ค้นหาจุดให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.8 แจ้งย้ายจุดติดตั้งจุดให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.9 ตรวจสอบราคาทองคำ
1.10 ตรวจสอบราคาน้ำมัน
1.11 ตรวจสลากกินแบ่ง
ข้อ2. การใช้ข้อมูล
ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานใน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” นี้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของ ผู้ใช้งาน ดังนี้
2.1 เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น โพสต์ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชน การร่วมกิจกรรมจากทางโครงการฯ การแจ้งย้ายจุดติดตั้งฯ
2.2 เพื่อให้ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานแต่ละรายตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของแอปพลิเคชันฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด
ข้อ3. ความยินยอมของผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานตกลงให้ความยินยอมแก่ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ฉบับนี้ โดยถือเป็นการให้ความยินยอมอย่างต่อเนื่อง และให้ถือว่าผู้ขอใช้งานได้ให้ความยินยอมนี้ทุกครั้งที่มีการเข้าใช้แอปพลิเคชันเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ข้อ4. ความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ได้นำเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระบบหนึ่งในขณะนี้ มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” และผู้ใช้งาน โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งจากอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไปยัง “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”อย่างเคร่งครัด
ข้อ5. การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
5.1. “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน โดยไม่นำข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวต้องผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี และต้องเข้าใจนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้ว
5.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน
5.3. ในกรณีที่ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในเหตุที่นอกเหนือจากที่แจ้งมาแล้วนั้น “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” จะติดต่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้งานเอง
5.4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมาย
ข้อ6.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
การรักษาข้อมูลของผู้ใช้งาน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ไม่ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ที่ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เชื่อมโยงไปถึง ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ โดยเคร่งครัด “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในเว็บไซต์อื่น
ข้อ7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”
“เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น
ข้อ 8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่ บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม